ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิจักขณา ต๊ะมาธง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :0855253851
ที่อยู่ :396 หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานส่วนตำบล