ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา อุปมา
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :0860116556
ที่อยู่ :27 หมู่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0860116556
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง