ชื่อ - นามสกุล :นายอัครเดช ผาสิงห์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :0890591344
ที่อยู่ :
Telephone :0890591344
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานส่วนตำบล