ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทราวรรณ พิบูลพงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :0973342363
ที่อยู่ :
Telephone :0973342363
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด