ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงเนตร เทพละออ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่หลัก :0932444145
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :