ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนีกร นันทะเสน
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :0861792661
ที่อยู่ :90 หมู่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0848065929
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด