ชื่อ - นามสกุล :นางไพรวัลย์ นันทะเสน
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :0658388140
ที่อยู่ :
Telephone :0658388140
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : สภาท้องถิ่น