ชื่อ - นามสกุล :นายไวพจ ทิศสุกใส
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
หน้าที่หลัก :0951343767
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : สภาท้องถิ่น